thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Tạm ngưng kinh doanh » Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc tạm ngừng kinh doanh

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc tạm ngừng kinh doanh

Bravolaw xin cung cấp Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc tạm ngừng kinh doanh để quý khách tham khảo. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn. Hotline: 0913.23.11.69
Dowload: Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông v/v tạm ngừng kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………

Số: …./BB – ……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

                                                                       

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………

(V/v tạm ngừng hoạt động của công ty)

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……., tại trụ sở Công ty Cổ phần …………………………., địa chỉ…………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………….. do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư ……………. cấp ngày: ……/……./………

I/ Thành phần tham dự:

1.Ông (bà)……………………..                            sở hữu……… cổ phần, đại diện % tổng vốn điều lệ, tương đương ………% số phiếu biểu quyết.

2.Ông (bà)……………………..                            sở hữu……… cổ phần, đại diện % tổng vốn điều lệ, tương đương ………% số phiếu biểu quyết.

3.Ông (bà)……………………..                           sở hữu……… cổ phần, đại diện % tổng vốn điều lệ, tương đương ………% số phiếu biểu quyết.

 

Chủ toạ cuộc họp: Ông (bà)………………………………………………………………………………………

Thư ký cuộc họp: Ông (bà)……………………………………………………………………………………….

Số cổ đông tham gia dự họp có quyền biểu quyết: …. người, đạt ….. tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. Mục đích cuộc họp: Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

III. Nội dung các vấn đề được thông qua sau khi bàn bạc, thảo luận

 

1. Thời gian tạm ngừng: 12 tháng

- Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: ……/……./………………..

- Thời điểm dự kiến kết thúc: ……/……./……………….

2. Lý do tạm ngừng:

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

Cùng với Biên bản này, Công ty cổ phần ……………………………….. sẽ tiến hành thủ tục để thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành.

Biên bản này đã được…….. các cổ đông Công ty nhất trí thông qua, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản lưu tại trụ sở Công ty, 01 bản gửi Phòng đăng ký kinh doanh.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

                                        CHỦ TỌA                                                  THƯ KÝ

               

 

 

 

 

CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY KÝ TÊN

 

 

 

 

Dịch vụ liên quan

  • cach ghi bien ban hop tam ngung hoat dong kinh doanh
  • bien ban hop dai hoi dong co dong ve viec giai the cong ty
  • mẫu biên bản hộp hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp
  • mau bien ban hop hoi dong co dong ve viec giai the
  • mau bien ban hop hoi dong
  • quyet dinh va bien ban hop co dong ve viec tam ngung cong ty co phan
  • mẫu biên bản họp hội đồng cổ đông tạm ngừng kinh doanh
  • mau bien ban hop dai hoi co dong
  • bien ban dai hoi co dong
  • bien ban hop ve tam ngung kinh doạh
Bạn đang xem Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc Mau bien ban hop dai hoi dong co dong ve viec tam ngung kinh doanh trong Tạm ngưng kinh doanh

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2014 · Bravolaw · All Rights Reserved · RSS · SiteMap
Designed by Lâm Chí Bằng