thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Tạm ngưng kinh doanh » Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh

Công ty luật Bravolaw xin cung cấp mẫu Quyết định tạm ngừng kinh doanh để quý khách tham khảo. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn. Hotline: 0913.23.11.69
Dowload: Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh
CÔNG TY …………                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số           /QD                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH
(V/v tạm ngừng hoạt động)

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY ……

–    Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
–    Căn cứ Nghị định số 88/2006/NĐ –CP ban hành ngày 29/08/2006 về đăng ký kinh doanh;
–    Căn cứ vào Điều lệ Công ty ……………………;
–    Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên Công ty  …………….. về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
–    Xét tình hình kinh doanh của công ty.

                                                             QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:    Tạm ngừng hoạt động như sau:
Thời gian tạmngừng:……………………………………………………………………………..
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ………..tháng ……….. năm ……
Thời điểm kết thúc:   Ngày ………..tháng ……….. năm …………
Lý do tạm ngừng:………………………………………………………………………………..

Điều 2: Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục để thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo có hiệu quả.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban và các Ông, Bà có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.
                                                                                                            ……, ngày …….tháng…….năm …..
Nơi nhận:                                 TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
– Sở kế hoạch và đầu tư ………..                                               Chủ tịch
– Lưu VP                                                          (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Dịch vụ liên quan

  • mau quyet dinh tam ngung hoat dong kinh doanh
  • quyet dinh tam ngung hoat dong cong ty
  • quyết định tạm ngừng kinh doanh của công ty tnhh
  • mau quyet dinh tạm ngung hoat dong kinh doan
  • quyet dinh tam ngung kinh doanh
  • hoi ngung hoat dong cong ty
  • mẫu họp hội đồng thành viên tạm ngung hoat dong
  • mẫu quyết định tạm dừng kinh doanh của doanh nghiệp
  • mau don quyet dinh ngung kinh doanh cua Chu so huu
  • thu tục xin tạm ngừng hoạt động công ty
Bạn đang xem Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh hoặc Mau quyet dinh tam ngung kinh doanh trong Tạm ngưng kinh doanh

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2015 · thay đổi giấy phép kinh doanh · All Rights Reserved · RSS · SiteMap
thay đổi đăng ký kinh doanh| thay đổi giấy phép kinh doanh| thay đổi nghành nghề kinh doanh| thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh| thay đổi cổ đông sáng lập|thay đổi cổ đông công ty| giải thể công ty| thay đổi địa chỉ công ty|Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần| thay đổi giám đốc công ty|thay đổi chủ sở hữu công ty| thay đổi tên công ty| thay đổi tên doanh nghiêp| thay đổi thành viên|thay đổi vốn điều lệ|thay đổi vốn kinh doanh| tạm ngừng kinh doanh| thủ tục công ty| chuyển đổi doanh nghiệp| thay đổi loại hình doanh nghiệp|mua bán doanh nghiệp| |xin giấy phép kinh doanh rượu| giải thể doanh nghiệp| xin giấy phép quảng cáo