thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "giai the"

TAG : giai the

Các hoạt động doanh nghiệp bị cấm thực hiện sau khi giải thể

Các hoạt động doanh nghiệp bị cấm thực hiện sau khi giải thể Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây: a) Cất giấu, tẩu tán tài sản; b) Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ; c) Chuyển các khoản nợ không có bảo đảm... 
Trang 1 của 11
Copyright © 2013-2017 · Thay đổi đăng ký kinh doanh · All Rights Reserved · RSS · SiteMap