thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Chia tách doanh nghiệp

Chia tách doanh nghiệp

Tư vấn chia tách công ty miễn phí

Chia tách công ty là hoạt động đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp mới từ doanh nghiệp ban đầu thông qua việc phân chia vốn, tài sản, ….Trên thực tế vì một lý do nào đó mà buộc các doanh nghiệp đó phải chia tách để hoạt dộng tốt hơn, phù hợp hơn với sự phát triển của xã hội. Thông thường thủ tục chia... 

Thủ tục chia doanh nghiệp như thế nào?

Một công ty tiến hành thủ tục chia doanh nghiệp tức là công ty đó được chia thành một số công ty cùng loại. Công ty bị chia sẽ chấm dứt tồn tại sau khi công ty mới được đăng ký kinh doanh. Trên thực tế vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau mà doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục chia doanh nghiệp để phù hợp với mục... 

Thủ tục chia tách công ty cổ phần

Chia tách công ty là hoạt động đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp mới từ doanh nghiệp ban đầu thông qua việc phân chia vốn và tài sản. Công đoạn này trải qua rất nhiều các thủ tục và Luật Bravolaw sẽ đại diện và theo sự ủy quyền của khách hàng thực hiện các công việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền... 

Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Căn cứ Luật doanh nghiệp ban hành. BRAVOLAW Xin gửi tới quý khách mẫu đề nghị đăng ký kinh doanh công ty cổ phần Theo mẫu mới nhất do sở kế hoạch đầu tư ban hành CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ……, ngày ……tháng …… năm …… GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG... 

Thủ tục chia tách doanh nghiệp

Thủ tục chia tách doanh nghiệp Thành phần hồ sơ cho thủ tục chia tách doanh nghiệp 1. Trường hợp chia công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-3 Thông tư số 14 /2010/TT-BKH); Dự thảo điều lệ công ty (điểm b khoản 1 Điều... 
Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap