thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thay đổi thành viên » Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Bravolaw cung cấp cho khách hàng mẫu biên bản họp hội đồng quản trị mới nhất theo luật doanh nghiepj 2014.

>Dowload: Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN…

 —————–

Số: 1000 – BB/CP…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Địa danh, ngày ….tháng … năm ….

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ……..

 ( Về việc: ………………………………………………………….)

 

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN ……………………………………………………………………..
Địa chỉ trụ sở công ty: ……………………………………………………………………………….

 

Điện thoại: ………………………………… Fax: ………………………………………………….

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần …………….tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông:………………………………………………………………………………………………
Chủ toạ cuộc họp: Ông ………………………………………………………………………………….

 

Thư ký cuộc họp: Bà ……………………………………………………………………………………
Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

 

1. Ông Nguyễn Văn A – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

 

2. Ông Nguyễn Văn B – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

 

3. Bà Nguyễn Thị C – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

 

4. Ông Nguyễn Văn D – Cổ đông công ty, thành viên hội đồng quản trị

 

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

 

Nội dung của cuộc họp Hội đồng quản trị:

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

 

 

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

 

I.     Chủ toạ cuộc họp, Ông Nguyễn Văn A đọc dự thảo Quyết định …………………… với nội dung cụ thể như sau:

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

II    Thảo luận.

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

 

III.   Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định………………….
Tán thành: ……………………………………………………………………………………………
Không tán thành: ………………………………………………………………………………………
Ý kiến khác: ………………………………………………………………………………………….
Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

 

Cuộc họp kết thúc lúc …………………………………………………………………………..

 

CHỦ TOẠ

NGUYỄN VĂN A

THƯ KÝ

HOÀNG THỊ BQ

Quý khách có nhu cầu cần tham khảo thêm vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BRAVO

Địa chỉ: P1707, Tòa nhà 17T9 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa-Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 1900 6296

Email: [email protected]

Rate this post
Bạn đang xem Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị hoặc Mau bien ban hop hoi dong quan tri trong Thay đổi thành viên

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap