thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Tạm ngưng kinh doanh » Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên v/v tạm ngừng kinh doanh

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên v/v tạm ngừng kinh doanh

Công ty Bravolaw xin cung cấp Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh để quý khách tham khảo. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn. Hotline: 0913.23.11.69
Dowload: Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên v/v tạm ngừng kinh doanh

CÔNG TY TNHH ……………………

Số: …./BB – ……..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

                                                                       

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH ……………………………………

(V/v tạm ngừng hoạt động của công ty)

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……., tại trụ sở Công ty TNHH …………………………., địa chỉ…………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: …………….. do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư ……………. cấp ngày: ……/……./………

I/ Thành phần tham dự:

1.Ông (bà)……………………..                            phần vốn góp……… đồng, đại diện % tổng vốn điều lệ, tương đương ………% số phiếu biểu quyết.

2.Ông (bà)……………………..                            phần vốn góp……… đồng, đại diện % tổng vốn điều lệ, tương đương ………% số phiếu biểu quyết.

3.Ông (bà)……………………..                           phần vốn góp……… đồng, đại diện % tổng vốn điều lệ, tương đương ………% số phiếu biểu quyết.

 

Chủ toạ cuộc họp: Ông (bà)……………………………………………………………………………………………

Thư ký cuộc họp: Ông (bà)……………………………………………………………………………………………

Số thành viên tham gia dự họp có quyền biểu quyết: …. người, đạt ….. tổng số vốn điều lệ

II. Mục đích cuộc họp: Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

III. Nội dung các vấn đề được thông qua sau khi bàn bạc, thảo luận

 

1. Thời gian tạm ngừng: 12 tháng

– Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: ……/……./………………..

– Thời điểm dự kiến kết thúc: ……/……./……………….

2. Lý do tạm ngừng:

…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………

Cùng với Biên bản này, Công ty TNHH……………………………….. sẽ tiến hành thủ tục để thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định hiện hành.

Biên bản này đã được…….. các cổ đông Công ty nhất trí thông qua, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản lưu tại trụ sở Công ty, 01 bản gửi Phòng đăng ký kinh doanh.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

                                        CHỦ TỌA                                                  THƯ KÝ

               

 

 

 

 

CÁC THÀNH VIÊN CÔNG TY KÝ TÊN

 

 

 

1/5 - (1 bình chọn)
Bạn đang xem Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên v/v tạm ngừng kinh doanh hoặc Mau bien ban hop hoi dong thanh vien v/v tam ngung kinh doanh trong Tạm ngưng kinh doanh

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap