thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Văn bản mẫu doanh nghiệp » Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên mới nhất 2021

Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên mới nhất 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________________________

……, ngày ……tháng …… năm ……

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………

 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): …………………………… ……………

 

ĐĂNG KÝ KINH DOANH

ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi

là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

 1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội
 1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): …………………..

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………

Tên công ty viết tắt (nếu có): ……………………………………………………

 1. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………… Fax (nếu có): ……………..

Email (nếu có): ………………………………….. Website (nếu có): ………..

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).

 1. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

 

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
       
 1. Chủ sở hữu:
 2. a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân:

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): …………………… Giới tính: ….

Sinh ngày: …… /…. /…….. Dân tộc: ………………  Quốc tịch: …………….

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):……

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:   …………………………………………

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………..

Quốc gia: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………..

Quốc gia: ……………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): …………………………….. Fax (nếu có): ……………..

Email (nếu có): ………………………………….. Website (nếu có): ………..

– Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

Mã số dự án:………………………………………

Ngày cấp: ……. /….. /…… Nơi cấp: ……………………………………………

 1. b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: ………………………………

Ngày cấp: ……. /….. /…… Nơi cấp: ……………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………..

Quốc gia: ……………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): …………………………….. Fax (nếu có): ……………..

Email (nếu có): ………………………………….. Website (nếu có): ………..

Người đại diện theo ủy quyền (nếu có, kê khai theo mẫu danh sách kèm theo).

– Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

Mã số dự án:………………………………………………………………

Ngày cấp: ……. /….. /…… Nơi cấp: ……………………………………………

 1. Mô hình tổ chức công ty (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu, đánh dấu X vào một trong hai ô):
Hội đồng thành viên
Chủ tịch công ty
 1. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ (bằng số; VND): ……………………………………………………

Vốn điều lệ (bằng chữ; VND):…………………………………………………..

Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có):…………………

Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?         Có            Không

 1. Nguồn vốn điều lệ:

 

Loại nguồn vốn Số tiền (bằng số; VND và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có) Tỷ lệ (%)
Vốn ngân sách nhà nước    
Vốn tư nhân    
Vốn nước ngoài    
Vốn khác    
Tổng cộng    
 1. Tài sản góp vốn:

 

STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VND) Tỷ lệ (%)
1 Đồng Việt Nam    
2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)    
3 Vàng    
4 Giá trị quyền sử dụng đất    
5 Giá trị quyền sở hữu trí tuệ    
6 Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp)    
Tổng số    
 1. Người đại diện theo pháp luật[1]:

– Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………… Giới tính: ……..

Chức danh: ………………………………………………………………………….

Sinh ngày: …… /…. /…….. Dân tộc: ………………  Quốc tịch: …………….

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:   …………………………………………

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………..

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………..

Quốc gia: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………..

Quốc gia: ……………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): …………………………….. Fax (nếu có): ……………..

Email (nếu có): …………………………….Website (nếu có): …………..

 1. Thông tin đăng ký thuế:

 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
11.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ………………………………….

Điện thoại: ………………………………………………………….…..

11.2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):

Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………

11.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:……………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………..……

Email (nếu có): …………………………………………………………

11.4 Ngày bắt đầu hoạt động[2] (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
11.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
11.6 Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..[3]

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

11.7 Tổng số lao động (dự kiến): ……………………………………………

 

11.8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:

Không
11.9 Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)[4]:
  Khấu trừ
  Trực tiếp trên GTGT
  Trực tiếp trên doanh số
  Không phải nộp thuế GTGT
11.10 Thông tin về tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng
………………………………… …………………………………

 

 1. Đăng ký sử dụng hóa đơn[5]:

 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn
Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế
 1. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội[6]:

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):

 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần

 

Lưu ý:

– Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.

– Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

 1. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):
 2. a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/ …/ …… Nơi cấp: ……………….

 1. b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/ …/ …… Nơi cấp: ……………….

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.

 1. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: ……………………………………

Ngày cấp: ……. /….. /…… Nơi cấp: ……………………………………………….

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): ………………………

Địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………..

Tên người đại diện hộ kinh doanh: ………………………………………………..

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):

 

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): ………………………………

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

 1. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi cơ sở bảo trợ xã hội):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở bảo trợ xã hội: …………………………….

Ngày cấp: ……. /….. /…… Nơi cấp: ……………………………………………….

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội (chỉ kê khai MST 10 số): ………………..

Địa điểm kinh doanh: ………………………………………………………………..

Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội: …………………………………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội):

Chứng minh nhân dân Căn cước công dân
Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…………

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân của người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội): …………………

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…

 
 1. Doanh nghiệp xã hội: Đánh dấu X nếu là doanh nghiệp xã hội

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tôi cam kết:

– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật[7];

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)[8]

[1] Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.

[2] Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

[3] – Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.

– Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.

– Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.

[4] Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.

[5] Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập mới doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

[6] Không kê khai trong trường hợp thành lập mới doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

[7] Không kê khai trong trường hợp thành lập mới doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

[8] Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.

BRAVOLAW đơn vị đi đầu trong các hồ sơ thủ tục tư vấn thành lập công ty doanh nghiệp, chúng tôi luôn cập nhật và giúp doanh nghiệp áp dụng các mẫu văn bản mới nhất để thành lập, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp,

Liên hệ ngay 19006296 hoặc mail [email protected] để được tư vấn hỗ trợ.

Rate this post
Bạn đang xem Mẫu Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên mới nhất 2021 hoặc Mau Giay de nghi dang ky cong ty TNHH mot thanh vien moi nhat 2021 trong Văn bản mẫu doanh nghiệp

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2023 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap