thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Tạm ngưng kinh doanh » Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh

Công ty luật Bravolaw xin cung cấp mẫu Quyết định tạm ngừng kinh doanh để quý khách tham khảo theo Luật doanh nghiệp mới nhất 2014 và Thông tư 20/2015 của Sở kế hoạch đầu tư ban hành. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn. Hotline: 1900 6296 để được tư vấn miễn phí
Dowload: Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh

Dịch vụ Tạm ngừng kinh doanh cho doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế

 
CÔNG TY …………                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số           /QD                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUYẾT ĐỊNH
(V/v tạm ngừng hoạt động)

 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY ……

–    Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/11/20014;
–    Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ –CP  về đăng ký kinh doanh;
–    Căn cứ vào Điều lệ Công ty ……………………;
–    Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên Công ty  …………….. về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
–    Xét tình hình kinh doanh của công ty.

                                                             QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:    Tạm ngừng hoạt động như sau:
Thời gian tạmngừng:……………………………………………………………………………..
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ………..tháng ……….. năm ……
Thời điểm kết thúc:   Ngày ………..tháng ……….. năm …………
Lý do tạm ngừng:………………………………………………………………………………..

Điều 2: Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai và hoàn tất các thủ tục để thực hiện đúng các nội dung đã được phê duyệt tại Điều 1 đảm bảo có hiệu quả.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc công ty, Trưởng các phòng ban và các Ông, Bà có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.
                                                                                                            ……, ngày …….tháng…….năm …..
Nơi nhận:                                 TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
– Sở kế hoạch và đầu tư ………..                                               Chủ tịch
– Lưu VP                                                          (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Quý khách có nhu càu cần xem thêm Dịch vụ tam ngừng kinh doanh do BRAVOLAW thực hiện

Liên hệ ngay:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BRAVO

Địa chỉ: P1707, Tòa nhà 17T9 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa-Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 1900 6296

Email: [email protected]

4/5 - (1 bình chọn)
Bạn đang xem Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh hoặc Mau quyet dinh tam ngung kinh doanh trong Tạm ngưng kinh doanh

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap