thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Văn bản mẫu doanh nghiệp » Quy định xử phạt về Đăng ký kinh doanh – Công ty, Hộ kinh doanh , cách khắc phục

Quy định xử phạt về Đăng ký kinh doanh – Công ty, Hộ kinh doanh , cách khắc phục

Nghị định 50/2016 quy định về Các mức phạt áp dụng đối với các doanh nghiệp công ty khi làm sai quy định về thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, thành lập hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp xã hội.Hợp tác xã.

Tư vấn luật doanh nghiệp qua tổng đài 1900 6296

Tổng đài tư vấn pháp luật 19006296

Mục 4. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP, HỘ KINH DOANH, HỢP TÁC XÃ, LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Điều 24. Vi phạm quy định về kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký thay đổi và thông báo lại các thông tin doanh nghiệp đã kê khai không trung thực, không chính xác.

Điều 25. Vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa Điểm kinh doanh quá thời hạnquy định từ 01 đến 30 ngày.
 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa Điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành viđăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, vănphòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa Điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
 4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăngký thay đổi các nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.
Đăng ký kinh doanh công ty, thay doi bo sung nganh nghe kinh doanhty

Đăng ký kinh doanh

Điều 26. Vi phạm quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn quy định nội dung đăng ký doanh nghiệp trênCổng thông tin quốc gia vềđăng ký doanh nghiệp.
 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc phải công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trênCổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 27. Vi phạm quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 2. a)Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước không đầy đủ, không chính xác;
 3. b)Có nhiều hơn một (01) người đại diện theo pháp luật nhưng không thông báo với cơ quan đại diện chủsở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc không công khai trên cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử của doanh nghiệp;
 4. c)Thực hiện công bố thông tin qua người được ủy quyền công bố thông tin nhưng không gửi thông báo ủy quyền tới cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 5. d)Không có văn bản báo cáo giải trình với cơ quan đại diện chủ sởhữu nhà nước về việc thay đổi nội dung thông tin đã công bố;

đ) Tạm hoãn công bố thông tin nhưng không báo cáo lý do của việc tạm hoãn hoặc không gửi thông báo đề nghị hoãn công bố thông tin cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước.

 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 2. a)Không định kỳ công bố thông tin;
 3. b)Không thực hiện công bố chiến lược phát triển doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp và gửi BộKế hoạch và Đầu tư để công bố;
 4. c)Không thực hiện công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm và năm (05) năm của doanh nghiệp đã được phê duyệt;
 5. d)Không xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (nếu có);

đ) Không công bố tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm, báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

 1. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 2. a)Buộc bổ sung hoặc sửa đổi nội dung thông tin công bố đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;
 3. b)Buộc báo cáo, thông báo hoặc công khai thông tin theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b, Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều này;
 4. c)Buộc thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 28. Vi phạm các quy định về thành lập doanh nghiệp

 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khi công ty không còn đủ số lượng thành viên, cổ đông tối thiểu theo quy định trong thời hạn 6 tháng liên tục.
 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động khi đã kết thúc thời hạn ghi trong Điều lệ mà không được gia hạn.
 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi khôngđăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh khi không góp đủ vốn Điều lệ như đã đăng ký.
 4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 5. a)Cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị thực tế;
 6. b)Tiếp tục kinh doanh khi đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 7. c)Hoạt động kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp mà không đăng ký thành lập doanh nghiệp.
 8. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 9. a)Buộcđăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này;
 10. b)Buộc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty hoặc đăng ký giải thể đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này;
 11. c)Buộc đăng ký Điều chỉnh vốn Điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông bằng số vốn đã góp đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này;
 12. d)Buộc định giá lại tài sản góp vốn và đăng ký vốn Điều lệ phù hợp với giá trị thực tế của tài sản góp vốn đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này;

đ) Buộc đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều này.

Điều 29. Vi phạm quy định về đăng ký người thành lập doanh nghiệp

 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 2. a)Đăng ký thành lập doanh nghiệp mà theo quy định của pháp luật không có quyền thành lập doanh nghiệp;
 3. b)Không có quyền góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nhưng vẫn thực hiện.
 4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 5. a)Buộc đăng ký thay đổi thành viên hoặc cổ đông đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu, công ty cổphần và công ty hợp danh đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.
 6. b)Buộc thay đổi thành viên đối với tổ chức, cá nhân góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Điều 30. Vi phạm quy định về chế độ báo cáo và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh

 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với mộttrong các hành vi sau:
 2. a)Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn khi có yêu cầu của cơ quanđăng ký kinh doanh;
 3. b)Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng thời hạn tới cơ quanđăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính các thông tin thay đổi của thành viên Hội đồng quản trị (đối với công ty cổphần), thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
 4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mộttrong các hành vi sau:
 5. a)Tiếp tục kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có Điều kiện khi có yêu cầu tạm dừng của cơ quanđăng ký kinh doanh;
 6. b)Không đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh đối với trường hợp doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
 7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 8. a)Buộcgửi báo cáo tới cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này;
 9. b)Buộc thay đổi tên doanh nghiệp hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

Điều 31. Vi phạm quy định về về việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày.
 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.
 3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quá thời hạn quy định từ 91 ngàytrở lên.
 4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh các nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Điều 32. Vi phạm các nghĩa vụ thông báo khác

 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với mộttrong các hành vi sau:
 2. a)Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế về việc cho thuê doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân;
 3. b)Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quanđăng ký kinh doanh về việc chào bán cổ phần riêng lẻ đối với công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng;
 4. c)Không thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh về việc thay đổi thông tin cổ đông sáng lập hoặc cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần chưa niêm yết;
 5. d)Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời Điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh;

đ) Không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính về việc có thông tin hoặc có thay đổi các thông tin về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là cá nhân nước ngoài; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ phần và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần không phải là công ty niêm yết.

 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 2. a)Đăng ký tạm ngừng kinh doanh nhưng không thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa Điểm kinh doanh;
 3. b)Sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện mà không thông báo với cơ quanđăng ký kinh doanh để đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 5. a)Buộc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 1 Điều này;
 6. b)Buộc thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh các nội dung theo quy định đối với hành vi vi phạm tại Điểm b, Điểm c, Điểm d, Điểm đ Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Điều 33. Vi phạm quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 2. a)Không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam;
 3. b)Không ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm đại diện khi người đại diện theo pháp luật duy nhất của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam;
 4. c) Ủy quyền cho người không có đủ tiêu chuẩn và Điều kiện làm người đại diện theo ủy quyền.
 5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 6. a)Buộc đăng ký người đang cư trú tại Việt Nam làm người đại diện của doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;
 7. b)Buộc ủy quyền cho người khác làm đại diện đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;
 8. c)Buộc thay đổi người đại diện đáp ứng các tiêu chuẩn và Điều kiện theo quy định đốivới hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

Điều 34. Vi phạm khác liên quan đến tổ chức, quản lý doanh nghiệp

 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 2. a)Không tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn quy định;
 3. b)Bổ nhiệm người không được quyền quản lý doanh nghiệp giữ các chức danh quản lý doanh nghiệp;
 4. c)Bổ nhiệm người không đủ tiêu chuẩn và Điều kiện làm Giám đốc (TổngGiám đốc).
 5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với mộttrong các hành vi sau:
 6. a)Không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên công ty;
 7. b)Không lập sổđăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông;
 8. c)Không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; không viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa Điểm kinh doanh tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa Điểm kinh doanh;
 9. d)Không lưu giữ các tài liệu tại trụ sở chính hoặc địa Điểm khác được quy định trong Điều lệ công ty.
 10. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 11. a)Buộc tiến hành họp Đại hội đồng cổđông thường niên theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;
 12. b)Buộc miễn nhiệm chức danh quản lý của người không được quyền quản lý doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;
 13. c)Buộc miễn nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) công ty cổ phần đối với người không đủ tiêu chuẩn và Điều kiện đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này;
 14. d)Buộc cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này;

đ) Buộc lập sổ đăng ký thành viên, sổ đăng ký cổ đông theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này;

 1. e)Buộc gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh,văn phòng đại diện của doanh nghiệp, viết hoặc gắn tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa Điểm kinh doanh đối với hành vi vi phạm tương ứng quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này;
 2. g) Buộc lưu giữ tài liệutheoquy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều này.

Điều 35. Vi phạm quy định về Ban kiểm soát

 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vitổ chức Ban kiểm soát không đúng hoặc không đầy đủ thành phần theo quy định.
 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mộttrong các hành vi sau:
 3. a)Không thành lập Ban kiểm soát đối với trường hợp phải thành lập Ban kiểm soát;
 4. b)Bổ nhiệm người không đủ tiêu chuẩn và Điều kiện làm Kiểm soát viên.
 5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 6. a)Buộc tổ chức lại Ban kiểm soát theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này;
 7. b)Buộc thành lập Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này;
 8. c)Buộc miễn nhiệm Kiểm soát viên không đủ tiêu chuẩn và Điều kiện đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

Điều 36. Vi phạm quy định về giải thể doanh nghiệp

 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đốivới một trong các hành vi sau:
 2. a)Không tiến hành thủtục giải thể đối với doanh nghiệp thuộc các trường hợp bắt buộc giải thể;
 3. b)Khônggửi hoặc gửi không đúng thời hạn quyết định giải thể và biên bản họp tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động.
 4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 5. a)Buộc phải tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;
 6. b)Buộcgửi quyết định giải thể và biên bản họp tới cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế và người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Điều 37. Vi phạm quy định về thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa Điểm kinh doanh của doanh nghiệp

 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đốivới một trong các hành vi sau:
 2. a)Kinh doanh ở địa Điểm mà không thông báovới Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh;
 3. b)Chấm dứt hoạt động của chi nhánh,văn phòng đại diện, địa Điểm kinh doanh nhưng không thông báo cho Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh.
 4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo nơi đặt địa Điểm kinh doanh với Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

Điều 38. Vi phạm quy định về doanh nghiệp tư nhân

 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 2. a)Góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góptrong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần;
 3. b)Không ghi chép đầy đủ việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư; toàn bộ vốn và tài sản kể cảvốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vào sổ kế toán, báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 4. Buộc ghi chép đầy đủ thông tin vào sổ kế toán, báo cáo tài chính đối với hành vi vi phạm tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Điều 39. Vi phạm quy định đối với doanh nghiệp được tổ chức theo mô hình công ty mẹ, công ty con

 1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 2. a)Công ty con đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ;
 3. b)Các công ty con của cùng một công ty mẹ cùng nhau góp vốn, mua cổphần để sở hữu chéo lẫn nhau;
 4. c)Cáccông ty con có cùng công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp.
 5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 6. a)Buộcthoái vốn, rút cổ phần từ công ty mẹ hoặc công ty con khác đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này;
 7. b)Buộcthoái vốn khỏi doanh nghiệp được thành lập đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này.

Điều 40. Vi phạm quy định đối với doanh nghiệp xã hội

 1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 2. a)Sử dụngít hơn 51% tổng lợi nhuận hàng năm để tái đầu tư thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường như đã đăng ký;
 3. b)Sử dụng không đúng Mục đích các Khoản tài trợ được huy động.
 4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 5. a)Buộc bổ sung đủ vốn để tái đầu tư thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường như đãđăng ký đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;
 6. b)Buộc hoàn trả các Khoản tàitrợ được sử dụng không đúng Mục đích đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Điều 41. Vi phạm quy định về đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh

 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 2. a)Đăng ký kinh doanh nhiều hơn một hộ kinh doanh;
 3. b)Không báo cáo tình hình kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;
 4. c)Thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên;
 5. d)Hộ kinh doanh buôn chuyến, hộ kinh doanh lưu động kinh doanh ngoài địa Điểm đãđăng kývới cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng không thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động kinh doanh;

đ) Thành lập hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập;

 1. e)Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định.
 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hoặc hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.
 3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 4. a)Buộc làm thủ tục chấm dứt các hộ kinh doanh khác và chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh duy nhất đối với hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 1 Điều này;
 5. b)Buộcđăng ký thành lập doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm tại Điểm c Khoản 1 Điều này;
 6. c)Buộc thông báo cho cơquan thuế, cơ quan quản lý thị trường theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này;
 7. d)Buộc đăng ký thành lập hộ kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này;

đ) Buộc kê khai lại đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 42. Vi phạm về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tạm ngừng kinh doanh mà không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký.
 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 3. a)Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 4. b)Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.
 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gửi thông báo cho cơ quanđăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 43. Vi phạm quy định về đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh và thực hiện yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 2. a)Thay đổi nội dungđăng ký kinh doanh mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện;
 3. b)Chuyển địa Điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quanđăng ký kinh doanh cấp huyện;
 4. c)Không tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có Điều kiện theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanhcấp huyện.
 5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 6. a)Buộc thông báo nội dung thay đổi đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanhcấphuyện đối với hành vi vi phạm tại Điểm a Khoản 1 Điều này;
 7. b)Buộc thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi vi phạm tại Điểm b Khoản 1 Điều này.

Điều 44. Vi phạm quy định về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh

 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đốivới hành vi chấm dứt hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh mà không thông báo hoặc không nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện.
 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thông báo hoặc nộp lại bản gốc Giấy chứng nhậnđăng kýhộ kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 45. Vi phạm các quy định về đăng ký kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với mộttrong các hành vi sau:
 2. a)Không tổ chức Đại hội thành viên thường niên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 3. b)Không lập sổ đăng ký thành viên sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 5. a)Kê khai không trung thực, không chính xác hồ sơđăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 6. b)Hoạt động mang danh nghĩa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhưng không có Giấy chứng nhậnđăng ký thành lập.
 7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 8. a)Buộc tổ chức Đại hội thành viên thường niên đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;
 9. b)Buộc lập sổ đăng ký thành viên đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;
 10. c)Buộc kê khai lại đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này;
 11. d)Buộc đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này.

Điều 46. Vi phạm các quy định về vốn góp và đăng ký vốn góp đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 2. a)Không huy động đủ và đúng thời hạn số vốn đã đăng ký;
 3. b)Không duy trì mức vốn pháp định đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định;
 4. c)Không cấp giấy chứng nhận góp vốn cho thành viênhợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên;
 5. d)Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi chưa được Đại hội thành viên quyết định, thông qua;

đ) Sử dụng các nguồn vốn thuộc tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp;

 1. e)Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp có tổng mức đầu tư vượt quá 50% vốn Điều lệ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất trước thời Điểm thực hiện góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp;
 2. g) Không thông báo với cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký sau khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi để một thành viên góp vốn lớn hơn 20% tổng số vốn gópcủa hợp tác xã; một hợp tác xã thành viên góp vốn lớn hơn 30%tổng số vốn góp của liên hiệp hợp tác xã.
 4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 5. a)Buộc bổ sung đủ vốn góp như đãđăng ký đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này;
 6. b)Buộc cấp Giấy chứng nhận góp vốn cho thành viênhợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này;
 7. c)Buộc hoàn trả các nguồn vốn thuộc tài sản không chia của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều này;
 8. d)Buộc Điều chỉnh tổng mức đầu tưcủa việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều này;

đ) Buộc thông báo với cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều này;

 1. e)Buộc Điều chỉnh lại tỷ lệ vốn gópphù hợp với quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này.

Điều 47. Vi phạm các quy định về thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 2. a)Không đăng ký hoặcđăng ký không đúng thời hạn hoặc không thông báo thay đổi các nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 3. b)Không đăng ký đổi tên hợp tác xã khi đã thay đổi ngành, nghề kinh doanh để cấu thành tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
 4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 5. a)Đăng ký không trung thực, không chính xác những thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 6. b)Tiếp tục kinh doanh trong thời gian hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã thông báo tạmngừng hoạt động.
 7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều này.

Điều 48. Vi phạm các quy định về cung cấp thông tin của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối thu nhập và những nội dung khác theo quy định của Điều lệ cho thành viên, hợp tác xã thành viên.
 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho thành viên, hợp tác xã thành viên đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1 Điều này.

Điều 49. Vi phạm các quy định về tổ chức lại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập không đúng quy định.
 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tổ chức lại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 50. Vi phạm các quy định về đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và địa Điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
 2. a)Đăng ký địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa Điểm kinh doanh không cótrên bản đồ hành chính;
 3. b)Đăng ký địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa Điểm kinh doanh không thuộc quyền sởhữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của mình.
 4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành viđăng ký không trung thực, không chính xác những thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa Điểm kinh doanh.
 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộcđăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với hành vi vi phạm tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

 

5/5 - (3 bình chọn)
Bạn đang xem Quy định xử phạt về Đăng ký kinh doanh – Công ty, Hộ kinh doanh , cách khắc phục hoặc Quy dinh xu phat ve dang ky kinh doanh – Cong ty, Ho kinh doanh , cach khac phuc trong Văn bản mẫu doanh nghiệp

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap