thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thành Lập Công Ty » So sánh công ty tnhh 1 thành viên và công ty cổ phần năm 2022

So sánh công ty tnhh 1 thành viên và công ty cổ phần năm 2022

Giữa 2 loại hình công ty tnhh 1 thành viên và công ty cổ phần bạn sẽ lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào để công ty của bạn hoạt động theo mô hình đó? Để có thể dễ dàng lựa chọn và giải đáp các thắc mắc pháp lý về cơ cấu hoạt động tổ chức của 2 loại hình này Luật Bravolaw hướng dẫn cụ thể như sau:

So sánh công ty tnhh 1 thành viên và công ty cổ phần năm 2022

ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN
Khái niệm Là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.  Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Do đó, chủ sở hữu công ty cổ phần và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt
Chủ sở hữu – Tổ chức/Cá Nhân  – Tổ chức/ Cá nhân
Quyền phát hành chứng khoán – Không phát hành  – Được quyền phát hành
Số lượng thành viên  -1 thành viên  – Từ 3 thành viên trở lên
Trách nhiệm thành viên cổ đông công ty  – Chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của chủ sở hữu với công ty TNHH một thành viên  – Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp– Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn góp vốn
Người đại diện theo pháp luật  1 Người đại điện theo pháp luật  Có thể 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật
Quyền Trách nhiệm quản lý công ty Nếu chủ sở hữu là cá nhân:– Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

– Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty

– Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty

– Quyết định dự án đầu tư phát triển

– Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ

– Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do Điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty;

– Quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty

– Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác

– Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác

– Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty

– Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty

– Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty

– Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản

– Quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty

Nếu chủ sở hữu là tổ chức:

– Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

– Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác

– Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác

– Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty

– Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty

– Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản

– Quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty

Cấp ra quyết định cao nhất tại công ty cổ phần là Đại hội đồng cổ đông.  Cổ đông bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.– Cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

– Hội đồng Quản trị bổ nhiệm thành viên của hội đồng hoặc một người khác làm đốc hoặc tổng giám đốc công ty.

Trên đây là phần bài viết của Luật Bravolaw trả lời câu hỏi So sánh công ty tnhh 1 thành viên và công ty cổ phần năm 2022. Khi có nhu cầu cần được tư vấn hoặc hỗ trợ các dịch vụ thành lập công ty trọn gói, pháp lý liên quan đến các thủ tục đăng ký doanh nghiệp có thể liên với chúng tôi theo số 1900 6296 để nhận được tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách.

Rate this post
Bạn đang xem So sánh công ty tnhh 1 thành viên và công ty cổ phần năm 2022 hoặc So sanh cong ty tnhh 1 thanh vien va cong ty co phan nam 2022 trong Thành Lập Công Ty

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap