thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "công bố mẫu dấu"

TAG : công bố mẫu dấu

Dịch vụ công bố mẫu dấu

Hiện nay Luật doanh nghiệp đã có hiệu lức sau khi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện làm thủ tục khắc con dấu tại cơ sở khắc dấu hoặc thay đổi con dấu cần phải làm thủ tục công bố mẫu dấu lên cổng thông tin điện tử quốc gia Tại sở kế hoạch đầu tư thành phố. Căn cứ pháp lý: -Điều 44 Luật doanh... 
Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap