thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "ho so tam ngung kinh doanh"

TAG : ho so tam ngung kinh doanh

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh Khi doanh nghiệp muốn tạm ngừng hoạt động thì cần tiến hành những thủ tục gì? Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh gồm những gì? Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký và cơ quan thuế ít nhất 15 ngày trước khi... 
Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap