thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "ho so thay doi co dong"

TAG : ho so thay doi co dong

Hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập

Hồ sơ thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần bao gồm: A.Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần (Theo Điều 126( Luật doanh nghiệp 2014 Quy định về  Chuyển nhượng cổ phần) hoặc tăng cho phần vốn góp Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập ;(Theo mẫu) Quyết định bằng văn bản về... 
Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap