thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "quy dinh su dung dau"

TAG : quy dinh su dung dau

Nghị định 99/2016 Quy định về quản lý và sử dụng con dấu của Doanh Nghiệp

NGHỊ ĐỊNH 99/2016/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CON DẤU, Quy định mới nhất về việc quản lý sử dụng của con dấu đối với các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Quy định rõ về việc quản lý con dấu, các hình thức sai phạm, việc hủy con dấu. Quy định về đăng ký con dấu thứ 2 của cơ quan nhà nước Các đơn vị... 
Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap