thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "thay doi chu tich hoi dong quan tri"

TAG : thay doi chu tich hoi dong quan tri

Thủ tục thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị

Thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ công ty và chủ tịch được bầu nằm trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có... 
Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap