thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "thay doi thanh vien hoi dong quan tri"

TAG : thay doi thanh vien hoi dong quan tri

Thủ tục thay đổi thành viên hội đồng quản trị

Khi doanh nghiệp có nhu cầu cần thay đổi thành viên hội đồng quản trị công ty thì cần phải làm hồ sơ thông báo thay đổi lên sở kế hoạch đầu tư theo luật doanh nghiệp 2014 Công ty khi muốn thay đổi cần làm các bước và hồ sơ trình tự như sau. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh... 
Copyright © 2013-2022 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap