thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "Thủ tục hợp nhất công ty cổ phần"

TAG : Thủ tục hợp nhất công ty cổ phần

Dịch vụ mua bán công ty

Quý khách hàng khi thực hiện thủ tục mua bán công ty sẽ phải nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư bao gồm như sau: − Thông báo việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thông báo về việc thay đổi cổ đông, thành viên công ty; − Hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân hoặc hợp đồng chuyển nhượng cổ phần,... 
Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap