thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Posts tagged with "thu tuc xin cap lai giay chung nhan mau dau"

TAG : thu tuc xin cap lai giay chung nhan mau dau

Hướng dẫn thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận mẫu dấu

Thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mấu dấu Trường hợp giấy chứng nhận mẫu dấu bị mất hoặc bị rách nát, doanh nghiệp cần làm thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mấu dấu tại Phòng Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính về TTXH tỉnh hoặc thành phố. Các thủ tục xin cấp lại giấy chứng nhận mẫu... 
Copyright © 2013-2022 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap