thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Giải thể doanh nghiệp » Thủ tục giải thể doanh nghiệp – giải thể công ty hiện nay

Thủ tục giải thể doanh nghiệp – giải thể công ty hiện nay

Khi thành lập chắc chắn người chủ nào cũng muốn doanh nghiệp của mình được làm ăn phát đạt, nhưng trong một quá trình hoạt động dài có thể xảy ra những điều bất như ý khiến cho phải giải thể doanh nghiệp. Bài viết dưới đây Luật Bravolaw sẽ dành cho các chủ doanh nghiệp đang có ý định ngừng hoạt động công ty và cả cho các chủ doanh nghiệp khác để biết thêm về các quy định pháp luật trong vấn đề này.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp – giải thể công ty hiện nay

Các trường hợp phải giải thể doanh nghiệp

Tại Điều 207 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định về các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp như sau:

 • Trong Điều lệ công ty có ghi thời hạn kết thúc hoạt động của doanh nghiệp nếu quá thời hạn này mà công ty không có quyết định gia hạn thì sẽ phải giải thể.
 • Doanh nghiệp bị giải thể khi có quyết định của các thành viên là chủ sở hữu công ty cùng đồng ý thực hiện theo 1 nghị quyết đã thông qua.
 • Trong thời hạn 6 tháng liên tục mà công ty không có đủ số lượng thành viên tối thiểu cũng không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì theo quy định này phải giải thể.
 • Các trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trừ khi có quy định khác.
 • Doanh nghiệp trước khi giải thể bắt buộc phải thực hiện hết các nghĩa vụ tài sản, thanh toán các khoản nợ và không thuộc diện đang giải quyết tranh chấp.
 • Doanh nghiệp phải thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản nợ thuế, BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp.

Sau khi đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để doanh nghiệp tiến hành thực hiện thủ tục giải thể.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Để thực hiện thủ tục giải thể, doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ được quy định tại Điều 210 Luật Doanh nghiệp 2020:

 • Giấy tờ văn bản thông báo giải thể doanh nghiệp.
 • Nghị quyết, biên bản họp các thành viên về quyết định giải thể.
 • Tập tài liệu báo cáo về thanh lý tài sản doanh nghiệp, danh sách các chủ nợ và số nợ đã được trả; người lao động và các quyền lợi đã giải quyết.
 • Giấy xác nhận khóa mã số thuế.

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể như thế nào?

Căn cứ và Điều 208 Luật Doanh nghiệp 2020 có chia ra 2 trường hợp thực hiện thực hiện thủ tục giải thể khác nhau: Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các trường hợp khác.

Giải thể doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo lên cổng thông tin điện tử quốc gia về tình trạng của công ty.
 • Trong thời gian 10 ngày kể từ khi quyết định thu hồi giấy phép có hiệu lực, công ty phải tiến hành họp các thành viên để thực hiện quyết định giải thể.
 • Doanh nghiệp gửi phương án thanh toán nợ cùng quyết định giải thể tới các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
 • Doanh nghiệp tiến thành thanh toán các khoản nợ theo quy định tại Điều 208 Luật doanh nghiệp 2020.
 • Trong vòng 5 ngày sau khi thanh toán hết các nợ, người đại diện pháp luật gửi hồ sơ giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Trong vòng 180 ngày từ khi thông báo làm thủ tục giải thể doanh nghiệp hoặc 5 ngày từ khi nhận hồ sơ giải thể nếu không có phản đối nào bằng văn bản từ các bên liên quan thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật lại tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia.

Giải thể doanh nghiệp khác

 • Doanh nghiệp họp các thành viên và thông qua quyết định giải thể.
 • Các thành viên là chủ sở hữu của doanh nghiệp trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản hoặc tổ chức thanh lý riêng theo Điều lệ công ty.
 • Trong vòng 7 ngày từ khi thông qua quyết định giải thể, doanh nghiệp phải thực hiện các việc sau: gửi quyết định và biên bản họp tới Cơ quan đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp; Gửi nghị quyết cùng phương án thanh toán nợ cho chủ nợ và các bên liên quan; Niêm yết công khai nghị quyết tại trụ sở chính, văn phòng đại diện, chi nhánh.
 • Thực hiện thanh toán các khoản nợ theo thứ tự ưu tiên sau: Nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm và các quyền lợi khác cho người lao động; Nợ thuế; Các khoản nợ khác.
 • Thực hiện chia phần còn lại cho các thành viên, chủ sở hữu công ty,…
 • Trong vòng 5 ngày sau khi thanh toán hết các nợ, người đại diện pháp luật gửi hồ sơ giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.
 •  Trong vòng 180 ngày từ khi thông báo làm thủ tục giải thể doanh nghiệp hoặc 5 ngày từ khi nhận hồ sơ giải thể nếu không có phản đối nào bằng văn bản từ các bên liên quan thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật lại tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia.

Các doanh nghiệp cần phải làm thủ tục giải thể, tùy thuộc vào từng trường hợp mà doanh nghiệp thực hiện theo quy trình đã nêu ở phần này. Theo đó với mỗi loại hình doanh nghiệp thì hồ sơ giải thể sẽ có đôi chút khác nhau và sẽ được nêu chi tiết hơn ở những phần dưới đây.

Hồ sơ giải thể công ty tư nhân

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp tư nhân sẽ gồm những văn bản giấy tờ sau đây:

 • Văn bản thông báo đăng ký giải thể doanh nghiệp tư nhân theo mẫu (Phụ lục V-21 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)
 • Quyết định giải thể có chữ ký của chủ công ty tư nhân theo mẫu (Phụ lục II-24 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)
 • Tài liệu báo cáo thanh lý tài sản công ty tư nhân.
 • Danh sách các chủ nợ (người lao động, cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm,…) và số nợ đã thanh toán.
 • Giấy xác nhận đã khóa mã số thuế.
 • Giấy ủy quyền cho cá nhân / tổ chức thực hiện thủ tục.

Hồ sơ giải thể công ty TNHH

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp TNHH sẽ chia ra làm 2 trường hợp là công ty TNHH 1 thành viên sẽ thực hiện tương tự như công ty tư nhân và công ty TNHH 2 thành viên trở lên sẽ có bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ dưới đây:

 • Văn bản thông báo đăng ký giải thể công ty TNHH theo mẫu (phụ lục V-21 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)
 • Quyết định giải thể công ty TNHH có chữ ký của thành viên Hội đồng thành viên công ty TNHH, Giám đốc, Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật  theo mẫu  (phụ lục II-24 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)
 • Tài liệu báo cáo thanh lý tài sản công ty TNHH.
 • Danh sách các chủ nợ (người lao động, cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm,…) và số nợ đã thanh toán.
 • Giấy xác nhận đã khóa mã số thuế.
 • Giấy ủy quyền cho cá nhân / tổ chức thực hiện thủ tục.

Hồ sơ giải thể công ty cổ phần

Hồ sơ giải thể công ty cổ phần sẽ có những thành phần giấy tờ sau:

 • Văn bản thông báo đăng ký giải thể công ty cổ phần theo mẫu (phụ lục V-21 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)
 • Quyết định giải thể công ty cổ phần có chữ ký của Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, Giám đốc, Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật  theo mẫu  (phụ lục II-24 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)
 • Tài liệu báo cáo thanh lý tài sản công ty TNHH.
 • Danh sách các chủ nợ (người lao động, cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm,…) và số nợ đã thanh toán.
 • Giấy xác nhận đã khóa mã số thuế.
 • Giấy ủy quyền cho cá nhân / tổ chức thực hiện thủ tục.

Những chủ thể thống nhất đồng ý và ký xác nhận trong quyết định giải thể doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của hồ sơ. Nếu có sai sót, giảm mạo,… những chủ thể này phải hoàn tất quyền lợi cho người lao động, các chủ nợ chưa thanh toán. Bên cạnh đó trong thời gian 5 năm từ ngày nộp hồ sơ các chủ thể cũng phải chịu trách nhiệm các nhân trước pháp luật về những hậu quả phát sinh.

Quy trình giải thể doanh nghiệp gồm các bước nào?

Dưới đây là các bước giải thể doanh nghiệp như sau:

Bước 1: Chủ sở hữu thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp/công ty

Bước 2: Tiến hành thanh lý tài sản của doanh nghiệp/công ty

Bước 3: Thực hiện việc nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế

Giải thể doanh nghiệp là điều mà những người liên quan hoàn toàn không hề muốn, việc doanh nghiệp phải trang bị cho mình những kiến thức để có thể tránh khỏi các trường hợp hợp như hết hạn hoạt động, bị thu hồi giấy phép hoạt động,… là vô cùng cần thiết. Nhưng nếu doanh nghiệp bạn đang cần phải làm thủ tục giải thể hoặc thực hiện thủ tục thành lập công ty hãy gọi ngay cho Luật Bravolaw theo số 1900 6296 để có những lời khuyên và giải pháp hữu ích nhất.

Rate this post
Bạn đang xem Thủ tục giải thể doanh nghiệp – giải thể công ty hiện nay hoặc Thu tuc giai the doanh nghiep – giai the cong ty hien nay trong Giải thể doanh nghiệp

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap