thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Giải thể doanh nghiệp » Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp

Giải thể doanh nghiệp , công ty là một bước thực hiện quan trọng khi doanh nghiệp đã không còn hoạt động kinh doanh. Khi doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh nhưng vẫn phải có nghĩa vụ với cơ quan nhà nước nhằm hoàn thành các khoản công nợ, nghĩ vụ thuế để cho người đại diện có thể đăng ký thành lập công ty khí có nhu cầu muốn tiếp tục kinh doanh với một chức danh tại một công ty khác.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Thủ tục giải thể doanh nghiệp – Giải thể công ty Do BRAVOLAW tư vấn

  1. Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
  2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể quy định tại Khoản 1 Điều 202 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể đến Phòng Đăng kýkinh doanh. Kèm theo thông báo phải có quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc giải thể doanh nghiệp.
  3. Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp, Phòng Đăng kýkinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.
  4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.
  5. Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu. Trong trường hợp này, con dấu và giấy chứng nhận mẫu dấu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp được thay thế bằng giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Các bước thực hiện giải thể doanh nghiệp – Giải thể công ty

 1. Đăng báo về việc giải thể
 2. Thủ tục với cơ quan thuế
  • Gửi công văn xin Giải thể lên Chi cục thuế (kèm bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận Đăng ký thuế)
  • Gửi Công văn xin quyết toán thuế
  • Đóng các loại thuế còn nợ
  • Nộp phạt (nếu có)
  • Sau khi có xác nhận không nợ thuế của Chi Cục thuế nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở thì Doanh nghiệp gửi Hồ sơ xin đóng cửa Mã số thuế lên Cục thuế thành phố Hà Nội.

Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm về giải thể doanh nghiệp công ty vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH tư vấn BRAVO

Hotline: 1900 6296 Tư vấn miễn phí 24/7

Rate this post
Bạn đang xem Thủ tục giải thể doanh nghiệp hoặc Thu tuc giai the doanh nghiep trong Giải thể doanh nghiệp

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2024 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap