thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Giải thể doanh nghiệp » Thủ tục phá sản doanh nghiệp giá rẻ

Thủ tục phá sản doanh nghiệp giá rẻ

thu tuc pha san doanh nghiep

Tư vấn thủ tục phá sản doanh nghiệp tại Bravolaw

Trong bối cảnh khó khăn về kinh tế hiện nay, việc hàng loạt doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng thua lỗ, mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên một vấn đề đặt ra là các doanh nghiệp vẫn hoạt động nhưng chỉ có một số ít doanh nghiệp tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp hoặc tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp. Điều này đã trở thành vấn đề đáng quan tâm của các nhà quản lý kinh tế. Nếu bạn gặp khó khăn về việc làm thủ tục, hãy liên hệ với Bravolaw theo số hotline: 1900 6296 Chúng tôi sẽ trợ giúp cho bạn hoàn thành nhanh chóng các thủ tục với mức chi phí rẻ nhất.

Sau đây chúng tôi xin đưa ra một số thông tin về thủ tục phá sản doanh nghiệp như sau:

1. Những người có quyền nộp đơn:

 • Chủ nợ
 • Ngư­ời lao động trong trư­ờng hợp doanh nghiệp không trả đ­ược lương, các khoản nợ khác cho ngư­ời lao động
 • Chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nư­ớc
 • Các cổ đông công ty cổ phần
 • Thành viên hợp danh công ty hợp danh.

2. Những người có nghĩa vụ nộp đơn:

Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản.

3. Hồ sơ tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp

a. Người nộp đơn là chủ nợ:

Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Tên, địa chỉ của ng­ời làm đơn;
 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản;
 • Các khoản nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần đến hạn mà không đ­ợc doanh nghiệp thanh toán;
 • Quá trình đòi nợ;
 • Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.
b. Người nộp đơn là người lao động:

– Đại diện cho ng­ười lao động đ­ược cử hợp pháp sau khi đ­ược quá nửa số người lao động trong doanh nghiệp tán thành bằng cách bỏ phiếu kín hoặc lấy chữ ký; đối với doanh nghiệp quy mô lớn, có nhiều đơn vị trực thuộc thì đại diện cho ng­ười lao động đ­ược cử hợp pháp phải đựơc quá nửa số người được cử làm đại diện từ các đơn vị trực thuộc tán thành.

– Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Tên, địa chỉ của ng­ừơi làm đơn;
 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản;
 • Số tháng nợ tiền l­ương, tổng số tiền l­ương và các khoản nợ khác mà doanh nghiệp không trả đ­ược cho ng­ười lao động;
 • Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.
c. Người nộp đơn là doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản:

– Khi nhận thấy doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản thì chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp đó.

– Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải có các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Tên, địa chỉ của doanh nghiệp;
 • Căn cứ của việc yêu cầu mở thủ tục phá sản.

– Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải đ­ược gửi cho tòa án có thẩm quyền quy định tại Điều 7 của Luật phá sản.

– Phải nộp kèm theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản các giấy tờ, tài liệu sau đây:

 • Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong đó giải trình nguyên nhân và hoàn cảnh liên quan đến tình trạng mất khả năng thanh toán; nếu doanh nghiệp là công ty cổ phần mà pháp luật yêu cầu phải được kiểm toán thì báo cáo tài chính phải đ­ựơc tổ chức kiểm toán độc lập xác nhận;
 • Báo cáo về các biện pháp mà doanh nghiệp đã thực hiện, nhưng vẫn không khắc phục đ­ược tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn;
 • Bảng kê chi tiết tài sản của doanh nghiệp và địa điểm nơi có tài sản nhìn thấy đư­ợc;
 • Danh sách các chủ nợ của doanh nghiệp trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của các chủ nợ; ngân hàng mà chủ nợ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ ch­ưa đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm;
 • Danh sách những ng­ươì mắc nợ của doanh nghiệp trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của họ; ngân hàng mà họ có tài khoản; các khoản nợ đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm; các khoản nợ chư­a đến hạn có bảo đảm và không có bảo đảm;
 • Danh sách ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên, nếu doanh nghiệp mắc nợ là một công ty có các thành viên liên đới chịu trách nhiệm về những khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Những tài liệu khác mà Toà án yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp theo quy định của pháp luật.
d. Người nộp đơn là chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước:

– Khi nhận thấy doanh nghiệp nhà n­ước lâm vào tình trạng phá sản mà doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản thì đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp đó.

– Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu đu­ợc thực hiện như mục III trên đây.

e. Người nộp đơn là các cổ đông công ty cổ phần:

– Khi nhận thấy công ty cổ phần lâm vào tình trạng phá sản thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của điều lệ công ty; nếu điều lệ công ty không quy định thì việc nộp đơn đ­ược thực hiện theo nghị quyết của đại hội cổ đông. Tr­ường hợp điều lệ công ty không quy định mà không tiến hành đ­ược đại hội cổ đông thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 20% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 6 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty cổ phần đó.

f. Người nộp đơn là thành viên công ty hợp danh:

– Khi nhận thấy công ty hợp danh lâm vào tình trạng phá sản thì thành viên hợp danh có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty hợp danh đó.

– Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, các giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu đ­ợc thực hiện như mục

Trên đây là những trao đổi của chúng tôi về thủ tục phá sản doanh nghiệp, nếu còn vấn đề gì chưa nắm rõ các bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BRAVO

Địa chỉ: P1707, Tòa nhà 17T9 Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa-Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 1900 6296

Email: doanhnghiep@bravolaw.vn

Bạn đang xem Thủ tục phá sản doanh nghiệp giá rẻ hoặc Thu tuc pha san doanh nghiep gia re trong Giải thể doanh nghiệp

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2023 · Dịch vụ doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh công ty · All Rights Reserved · RSS · SiteMap