thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thay đổi tên công ty » Mẫu thông báo thay đổi tên chi nhánh, văn phòng đại diện

Mẫu thông báo thay đổi tên chi nhánh, văn phòng đại diện

Bravolaw xin cung cấp mẫu thông báo thay đổi tên chi nhánh ,văn phòng đại diện để các bạn tham khảo
Dowload mẫu thông báo: tại đây

Tên DN:Số:……………

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

                                             —–o0o—–

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

CỦA CHI NHÁNH HOẶC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

                                                            Kính gởi:   Phòng Đăng ký Kinh doanh ………

 

- Tên Doanh nghiệp:………………………………………………………………………………………………..

- Giấy  ĐKKD số: …………………………. ngày cấp…………………………………………………………

- Trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………………….

- Điện thoại:…………………………………… Fax:……………………………………………………………….

- Họ tên người hiện là đại diện theo pháp luật:………………………………………………………………

+ Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………..

+ Giấy CMND số: ………….. ngày cấp: …………………. nơi cấp:……………………………………..

 

- Tên Chi nhánh hoặc văn phòng đại diện:……………………………………………………………………

- Giấy đăng ký hoạt động số: ………………… ngày cấp…………………………………………………….

- Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………

- Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh: ………………………………………………………………………..

- Điện thoại:…………………………………… Fax:……………………………………………………………….

- Họ tên người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện:…………………………………………..

+ Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………..

+ Giấy CMND số: ………….. ngày cấp: …………………. nơi cấp:……………………………………..

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN CHI NHÁNH HOẶC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP NHƯ SAU:

 

Tên chi nhánh doanh nghiệp dự kiến thay đổi:   ……………………………………………………………………………………………….

 

Doanh nghiệp cam kết kế thừa mọi nghĩa vụ pháp lý cuả chi nhánh doanh nghiệp mang tên cũ, thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp về việc thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thay đổi nêu trên.

                   TPHCM, ngày………..tháng ……..năm..200….

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ )

 

Kèm theo thông báo thay đổi:

-          Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh (bản chính) .

-          Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của  doanh nghiệp (bản sao).

-          Xuất trình CMND ( hoặc hộ chiếu hợp lệ và giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt nam nếu là Việt kiều) của người đứng đầu chi nhánh-VPĐD.

 

Ghi chú:
Việc thay đổi tên của chi nhánh doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.

Dịch vụ liên quan

  • form đổi tên chi nhánh
  • mau thay doi ten chi nhanh
  • mẫu thông báo thay đổi địa chỉ làm việc
  • thông báo đổi tên vpđd
Bạn đang xem Mẫu thông báo thay đổi tên chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Mau thong bao thay doi ten chi nhanh, van phong dai dien trong Thay đổi tên công ty

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2014 · Bravolaw · All Rights Reserved · RSS · SiteMap
Designed by Lâm Chí Bằng