thay doi dang ky kinh doanh, dang ky kinh doanh, giai the doanh nghiep

Home » Thay đổi tên công ty » Mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp 2015

Mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp 2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————–

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ 01)

Kính gửi:

1. Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………………………………..
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (và đăng ký thuế) số:………………………………………………..
Do:…………………………………………….Cấp ngày:………………………………………………………..
Vốn điều lệ :………………………………………………………………………………………………………..
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

 STT

Mã ngành

Tên ngành

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………….. Fax: ……………………………………………………………………
Email: …………………………………….. Website: ………………………………………………………………
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Nguyễn Văn A                                 Nam
Sinh ngày:………………………………… Dân tộc: ………………………….Quốc tịch: ……………………. 
Chứng minh nhân dân số: …………………………………………………………………………………………
Ngày cấp:………………………………….Nơi cấp:  …………………………………………………………….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………..
Chỗ ở hiện tại:  ………………………………………………………………………………………………………
Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
Tên doanh nghiệp dự kiến thay đổi:…………………………………………………………………………….
– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:……………………………………………………………………….
– Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:……………………………………………………………..
– Tên doanh nghiệp viết tắt:……………………………………………………………………………………….
Doanh nghiệp cam kết kế thừa mọi nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp mang tên cũ, thực hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp  về việc thực hiện thay đổi nội dụng đăng ký kinh doanh và hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:
– Biên bản họp HĐTV;
– QĐ của HĐTV.

                          TP.HCM., ngày   tháng  năm.                  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn A

Dịch vụ liên quan

  • yhs-ddc_bd
  • mẫu thông báo thay đổi tên công ty
  • mau thong bao doi ten doanh nghiep
  • mau thong bao thay doi ten công ty
  • mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp
Bạn đang xem Mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp 2015 hoặc Mau thong bao thay doi ten doanh nghiep 2015 trong Thay đổi tên công ty

Bài viết liên quan :

Gửi bình luận

Copyright © 2013-2015 · thay đổi giấy phép kinh doanh · All Rights Reserved · RSS · SiteMap
thay đổi đăng ký kinh doanh| thay đổi giấy phép kinh doanh| thay đổi nghành nghề kinh doanh| thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh| thay đổi cổ đông sáng lập|thay đổi cổ đông công ty| giải thể công ty| thay đổi địa chỉ công ty|Thủ tục thay đổi trụ sở công ty cổ phần| thay đổi giám đốc công ty|thay đổi chủ sở hữu công ty| thay đổi tên công ty| thay đổi tên doanh nghiêp| thay đổi thành viên|thay đổi vốn điều lệ|thay đổi vốn kinh doanh| tạm ngừng kinh doanh| thủ tục công ty| chuyển đổi doanh nghiệp| thay đổi loại hình doanh nghiệp|mua bán doanh nghiệp| |xin giấy phép kinh doanh rượu| giải thể doanh nghiệp| xin giấy phép quảng cáo